کجراه كتان ٧٠/. پنبه

بازدید : 370   |      

پارچه کجراه
پلی استر پنبه پرچمی٣٣٠
وزن3٦0 گرم
٧٠/. پنبه
٣٠/. پلى استر

محصول زرین پود